บริการของเรา

การพัฒนาโครงการ

TO DEVELOP IN HARMONY WITH NATURE

เลื่อนลง
cover.jpg
งานก่อสร้างและระบบภายใน

บริการค้นหาและวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์

บริการเสาะหาและวิเคราะห์ที่ดินที่มีความเป็นไปได้ในการนำมาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินในการพัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลแวดล้อมที่แม่นยำและตรงตามความต้องการตามอุปสงค์ของตลาด

Bitmap Copy 5.jpg

การเสาะหาที่ดินเพื่อพัฒนา

  • ตรวจสอบสถานการณ์ในตลาดและอุปสงค์โดยรอบของที่ดิน
  • ตรวจสอบการแบ่งพื้นที่ ความสอดคล้องต่อข้อกฎหมายต่างๆ

 

Bitmap Copy 6.jpg

การวิเคราะห์ที่ดิน

  • ศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดสรรที่ดินเพื่อทำการพัฒนาโครงการ
  • ตรวจสอบเอกสารที่จำเป็นต่อการติดต่อส่วนราชการท้องถิ่น
  • สรุปข้อมูลและประเมินที่ดิน

บริการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

บริการศึกษาความเป็นไปได้จากข้อมูลที่มีที่มาที่ไปเชื่อถือได้เพื่อป้องกันความเสี่ยงของบริษัทในการลงทุนแบบไร้ทิศทาง เราจะประเมินตัวแปรที่เป็นไปได้ทั้งหมดทั้งเชิงเศรษฐกิจ เชิงวิศวกรรม เชิงกฎหมายเพื่อประกอบการพิจารณาจากข้อมูลที่หนักแน่นและมีแผนที่รองรับต่อความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

SKS_Service.jpg

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

  • การวิเคราะห์ตลาด
  • การตีราคาทรัพย์สินหลังลงทุน
  • การวิเคราะห์ต้นทุนและคาดการณ์ผลกำไร

บริการช่วยดำเนินการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

บริการของเรายังรวมไปถึงการตรวจสอบเชิงลึกของกิจการทั้งการสืบค้นและวิเคราะห์ด้านการเงินและลักษณะธุรกิจโดยทีมงานภายใน เรายังให้บริการในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของงบการเงินของกิจการ โดยการตัดสินใจทำข้อตกลงต่างๆ ก่อนการลงทุนให้มีโอกาสสำเร็จสูงจะขาดข้อมูลในส่วนนี้ไปไม่ได้

บริการข้อมูลการลงทุน

บริการการให้คำปรึกษาเพื่อศึกษาถึงความต้องการในการสร้างอาคารและทรัพย์สินที่ลูกค้าต้องการเพื่อที่จะให้คำปรึกษาในการออกแบบ การตั้งงบประมาณและการวางระบบ เรายังให้การสนับสนุนในการเริ่มต้นดำเนินโครงการตั้งแต่เริ่มวางแผนธุรกิจโดยยึดจากนโยบายของโครงการและให้ความสำคัญของคุณภาพในการวางแผนงานอีกด้วย

Bitmap Copy 2k.jpg